Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych / "AMBERLINE"

"AMBERLINE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AMBERLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

9 grudnia 2005


Kapitał zakładowy

1,5 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000246273


REGON

320128005


NIP

6711726935

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

97 572


Kapitał własny

17 215


Zysk brutto

3862


Dług

13 093

Zysk operacyjny

4717


Aktywa

49 293


Zysk Netto

0

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
43 962
45 423
49 293
Pasywa razem
43 962
45 423
49 293

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
76 948
77 898
97 572
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
66 479
67 214
79 626
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
10 469
10 684
17 947
Koszty sprzedaży
6988
7571
9631
Koszty ogólnego zarządu
3093
3721
4213
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
387
-608
4102
Pozostałe przychody operacyjne
2328
2944
870
Pozostałe koszty operacyjne
222
189
256
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
2493
2147
4717
Przychody finansowe
3
2
3
Koszty finansowe
687
515
858
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
1809
1634
3862
Podatek dochodowy
390
114
785
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
3077
Zysk (strata) netto (L-M-N)
1419
1520
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
11 198
12 617
12 617
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
11 198
0
12 617
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
12 617
14 138
17 215
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
12 617
14 138
17 215

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-9
1069
-807
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-16
1062
-807
Środki pieniężne na początek okresu
402
386
1448
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
386
1448
641

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes

Wiesława Wędołowicz

Od 9 grudnia 2005

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaWiesława Wędołowicz68983.40
OsobaKatarzyna Elżbieta Helińska5398.30
OsobaKrzysztof Andrzej Chylak-98.30