Polskiedane.io / "ELKOND"

"ELKOND"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ELKOND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

20 kwietnia 2006


Kapitał zakładowy

5,8 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000255577


REGON

200078668


NIP

5423002285

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

59 098


Kapitał własny

9272


Zysk brutto

3730


Dług

0

Zysk operacyjny

3743


Aktywa

25 798


Zysk Netto

2937

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
16 823
21 763
25 798
Pasywa razem
16 823
21 763
25 798

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
37 479
43 365
59 098
Koszty działalności operacyjnej
36 586
41 353
55 247
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
893
2012
3851
Pozostałe przychody operacyjne
54
90
98
Pozostałe koszty operacyjne
168
207
205
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
779
1895
3743
Przychody finansowe
10
8
0
Koszty finansowe
20
13
13
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
769
1890
3730
Podatek dochodowy
180
387
793
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
589
1504
2937

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
6951
6859
7803
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
6951
6859
7803
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
6859
7803
9272
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
6859
7803
9272

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1903
-1059
-42
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1903
-1059
-42
Środki pieniężne na początek okresu
1670
3573
2515
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3573
2515
2473

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Olszewski

Od 20 kwietnia 2006

Wiceprezes Zarządu

Wacław Ryszard Panas

Od 20 kwietnia 2006

Prezes Zarządu

Andrzej Kakareko

Od 20 kwietnia 2006

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"elkond - Kakareko, Olszewski, Panas - Spółka Jawna" -17100.00