Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa / "KOŁASZEWSKI"

"KOŁASZEWSKI"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"KOŁASZEWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

8 sierpnia 2006


Kapitał zakładowy

11 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000259805


REGON

220253140


NIP

8421682656

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

70 258


Kapitał własny

17 623


Zysk brutto

2989


Dług

6719

Zysk operacyjny

2978


Aktywa

35 943


Zysk Netto

2405

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
32 335
38 971
35 943
Pasywa razem
32 335
38 971
35 943

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
52 059
76 203
70 258
Koszty działalności operacyjnej
53 483
72 573
66 766
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-1425
3630
3493
Pozostałe przychody operacyjne
2049
2239
1190
Pozostałe koszty operacyjne
1322
1970
1705
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-699
3899
2978
Przychody finansowe
0
4
357
Koszty finansowe
285
699
346
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-984
3203
2989
Podatek dochodowy
39
603
584
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-1023
2600
2405

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
15 216
14 252
15 218
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
15 275
12 617
15 218
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
14 252
15 218
17 623
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
14 252
15 218
17 623

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-789
-334
1042
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-789
-366
1043
Środki pieniężne na początek okresu
4493
3704
3370
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3704
3370
4412

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Adam Henryk Ażgin

Od 14 września 2021

Wiceprezes Zarządu

Piotr Lech Kołaszewski

Od 6 grudnia 2016

Prezes Zarządu

Izabela Jadwiga Kołaszewska Gabor

Od 5 listopada 2021

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaPiotr Lech Kołaszewski41517.15
OsobaIzabela Jadwiga Kołaszewska Gabor46217.15
OsobaLech Stanisław Kołaszewski-532.85
OsobaTeresa Elżbieta Kołaszewska70532.85