Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego / "TRES"

"TRES"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

25 lipca 2006


Kapitał zakładowy

1,5 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000261036


REGON

810832038


NIP

8521051978

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

77 250


Kapitał własny

12 670


Zysk brutto

2111


Dług

4656

Zysk operacyjny

2235


Aktywa

27 947


Zysk Netto

2016

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
27 947
Pasywa razem
27 947

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
77 250
Koszty działalności operacyjnej
75 029
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2221
Pozostałe przychody operacyjne
261
Pozostałe koszty operacyjne
247
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2235
Przychody finansowe
20
Koszty finansowe
144
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2111
Podatek dochodowy
96
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2016

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
10 934
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
10 934
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
12 670
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
12 299

Rachunek przepływów:

2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-986
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-986
Środki pieniężne na początek okresu
1847
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
862

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Eryk Piotr Burzec

Od 25 lipca 2006

Prezes Zarządu

Robert Dariusz Pruszak

Od 28 stycznia 2009

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaEryk Piotr Burzec571748.96
OsobaRobert Dariusz Pruszak-651.04