Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana / "BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE"

"BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 sierpnia 2006


Kapitał zakładowy

300 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000262269


REGON

300392077


NIP

7822370146

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

64 830


Kapitał własny

36 072


Zysk brutto

8735


Dług

302

Zysk operacyjny

8853


Aktywa

54 449


Zysk Netto

7384

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
54 001
53 943
54 449
Pasywa razem
54 001
53 943
54 449

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
54 812
58 942
64 830
Koszty działalności operacyjnej
46 206
53 039
56 348
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
8605
5904
8482
Pozostałe przychody operacyjne
1543
1660
1134
Pozostałe koszty operacyjne
433
1841
763
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
9715
5723
8853
Przychody finansowe
576
683
42
Koszty finansowe
19
255
160
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
10 273
6151
8735
Podatek dochodowy
1844
806
1350
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
8429
5345
7384

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
32 500
36 929
33 360
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
32 500
36 929
33 360
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
36 929
33 360
36 072
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
28 500
28 500
28 500

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
8230
-8872
2215
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
8683
-9264
2209
Środki pieniężne na początek okresu
6501
14 731
5858
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
14 731
5858
8073

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Piotr Szymon Andrzejewski

Od 28 września 2012

Prezes Zarządu

Klaudia Anna Fedorowicz Andrzejewska

Od 19 listopada 2007

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaPiotr Szymon Andrzejewski411650.00
OsobaKlaudia Anna Fedorowicz Andrzejewska401650.00