Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa / "TARET"

"TARET"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TARET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

24 sierpnia 2006


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000262398


REGON

140749264


NIP

5291727582

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

46 972


Kapitał własny

6041


Zysk brutto

3107


Dług

3118

Zysk operacyjny

3526


Aktywa

26 746


Zysk Netto

2421

Bilans (tys. zł):

2021
2021
2022
Aktywa razem
12 627
14 083
26 746
Pasywa razem
12 627
14 083
26 746

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
31 607
23 440
46 972
Koszty działalności operacyjnej
29 289
21 615
43 563
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2318
1824
3409
Pozostałe przychody operacyjne
-17
1138
2326
Pozostałe koszty operacyjne
378
560
2209
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1923
2402
3526
Przychody finansowe
167
125
291
Koszty finansowe
322
214
711
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1768
2313
3107
Podatek dochodowy
0
343
686
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1768
1970
2421

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane