Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE / Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane / "KATMET"

"KATMET"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"KATMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

31 sierpnia 2006


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000262985


REGON

220296674


NIP

6040057363

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

99 609


Kapitał własny

15 804


Zysk brutto

-2581


Dług

17 285

Zysk operacyjny

-1064


Aktywa

37 580


Zysk Netto

-2612

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
33 109
47 261
37 580
Pasywa razem
33 109
47 261
37 580

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
49 334
93 888
99 609
Koszty działalności operacyjnej
48 797
89 518
100 995
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
537
4370
-1386
Pozostałe przychody operacyjne
743
1117
594
Pozostałe koszty operacyjne
121
349
272
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1159
5138
-1064
Przychody finansowe
299
161
298
Koszty finansowe
288
644
1815
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1169
4655
-2581
Podatek dochodowy
186
656
31
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
984
3998
-2612

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
11 167
12 283
18 415
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
11 167
12 283
18 415
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
12 283
14 368
14 368
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
13 267
18 366
14 368

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1601
-690
246
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
893
-690
246
Środki pieniężne na początek okresu
1668
2561
1871
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
67
1871
2117

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Krystyna Romanik

Od 31 sierpnia 2006

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaKrystyna Romanik661710.00
Firma"metpol" Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością -1790.00