Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa / "INTERKRĄŻ"

"INTERKRĄŻ"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"INTERKRĄŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

19 października 2006


Kapitał zakładowy

500 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000266009


REGON

120355820


NIP

6372084798

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

123 456


Kapitał własny

102 211


Zysk brutto

38 687


Dług

1104

Zysk operacyjny

38 352


Aktywa

114 992


Zysk Netto

38 649

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
69 658
83 989
114 992
Pasywa razem
69 658
83 989
114 992

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
57 842
72 928
123 456
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
39 158
50 381
75 076
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
18 684
22 548
48 379
Koszty sprzedaży
1426
1483
1889
Koszty ogólnego zarządu
8273
8273
9370
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
8986
12 792
37 120
Pozostałe przychody operacyjne
1481
1768
1949
Pozostałe koszty operacyjne
474
571
717
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
9993
13 988
38 352
Przychody finansowe
108
47
528
Koszty finansowe
55
105
193
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
10 047
13 931
38 687
Podatek dochodowy
1843
41
38
Zysk (strata) netto (L-M-N)
8204
13 890
38 649

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
48 972
57 176
67 362
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
48 972
57 176
67 362
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
57 176
67 362
102 211
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
57 176
67 362
102 211

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
6458
-316
21 616
Środki pieniężne na początek okresu
13 216
316
21 616
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
19 675
19 675
19 359

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Augustyn Żyła

Od 22 marca 2023

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Żyła

Od 19 października 2006

Prezes Zarządu

Krzysztof Żyła

Od 19 października 2006

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAugustyn Józef Żyła421520.00
OsobaŁukasz Wojciech Żyła431520.00
OsobaKrzysztof Żyła681560.00