Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "TOTALBUD INWESTYCJE"

"TOTALBUD INWESTYCJE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TOTALBUD INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

20 października 2006


Kapitał zakładowy

60 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000266293


REGON

140737628


NIP

9512197683

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

80 031


Kapitał własny

22 249


Zysk brutto

10 308


Dług

858

Zysk operacyjny

10 582


Aktywa

36 255


Zysk Netto

8393

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
25 390
29 024
36 255
Pasywa razem
25 390
29 024
36 255

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
55 934
65 328
80 031
Koszty działalności operacyjnej
53 272
62 168
70 975
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2661
3160
9056
Pozostałe przychody operacyjne
780
412
2308
Pozostałe koszty operacyjne
635
164
782
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2806
3407
10 582
Przychody finansowe
9
2
1
Koszty finansowe
131
41
275
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2684
3368
10 308
Podatek dochodowy
573
646
1915
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2111
2722
8393

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
0
11 134
13 856
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
0
11 134
13 856
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
12 334
13 856
22 249
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
12 334
13 856
22 249

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
343
-350
70
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
0
0
Środki pieniężne na początek okresu
100
443
93
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
443
93
163

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Rafał Wiktor Sobkiewicz

Od 2 listopada 2021

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaRafał Wiktor Sobkiewicz499100.00