Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM / Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne / Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne / "DA GRASSO"

"DA GRASSO"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"DA GRASSO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

22 grudnia 2006


Kapitał zakładowy

15 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000270637


REGON

100289641


NIP

7322066445

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

52 405


Kapitał własny

34 729


Zysk brutto

11 372


Dług

0

Zysk operacyjny

9473


Aktywa

41 363


Zysk Netto

9653

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
35 695
32 572
41 363
Pasywa razem
35 695
32 572
41 363

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
43 433
52 198
52 405
Koszty działalności operacyjnej
33 710
41 927
43 210
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
9723
10 271
9195
Pozostałe przychody operacyjne
951
792
331
Pozostałe koszty operacyjne
177
127
53
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
10 497
10 936
9473
Przychody finansowe
1929
1912
1912
Koszty finansowe
68
6
13
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
12 358
12 842
11 372
Podatek dochodowy
1882
2177
1719
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
10 476
10 665
9653

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
23 996
28 263
26 076
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
23 996
28 263
26 076
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
28 263
26 076
34 729
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
28 263
26 076
34 729

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1403
5425
7570
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1403
5425
7570
Środki pieniężne na początek okresu
10 854
12 257
17 682
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
12 257
17 682
25 251

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Marcin Jakub Łużniak

Od 23 stycznia 2023

Prezes Zarządu

Magdalena Anna Piróg

Od 21 stycznia 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaDa Grasso Holding Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -0100.00