Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE LEM-BUD"

"PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE LEM-BUD"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE LEM-BUD"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

31 stycznia 2007


Kapitał zakładowy

250 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000273210


REGON

340256526


NIP

9562188255

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

85 437


Kapitał własny

86 738


Zysk brutto

36 311


Dług

3463

Zysk operacyjny

25 862


Aktywa

181 114


Zysk Netto

31 390

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
70 813
123 078
181 114
Pasywa razem
70 813
123 078
181 114

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
75 969
52 495
85 437
Koszty działalności operacyjnej
56 355
50 913
59 588
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
19 615
1582
25 849
Pozostałe przychody operacyjne
2163
997
979
Pozostałe koszty operacyjne
684
465
966
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
21 093
2115
25 862
Przychody finansowe
185
2420
10 614
Koszty finansowe
169
141
165
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
21 109
4394
36 311
Podatek dochodowy
3604
442
4921
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
31 390
Zysk (strata) netto (I-J-K)
17 505
3952
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
33 304
50 921
55 348
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
33 304
50 921
55 348
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
50 921
55 348
86 738
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
50 921
55 348
86 738

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
814
8185
35 678
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
814
8185
35 678
Środki pieniężne na początek okresu
2825
3639
11 824
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3639
11 824
47 502

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Zastępca Prezesa Zarządu

Mariusz Lewandowski

Od 15 września 2021

Prezes Zarządu

Michał Lewandowski

Od 31 stycznia 2007

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMariusz Lewandowski42249.00
OsobaMichał Lewandowski641551.00