Polskiedane.io / ZAKWATEROWANIE / Hotele i podobne obiekty zakwaterowania / "PRO-SAN" M. JAGIEŁKA I M. WISZNIEWSKI

"PRO-SAN" M. JAGIEŁKA I M. WISZNIEWSKI

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PRO-SAN" M. JAGIEŁKA I M. WISZNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

21 lutego 2007


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000274706


REGON

331420711


NIP

6711689074

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

37 630


Kapitał własny

88 149


Zysk brutto

6127


Dług

1209

Zysk operacyjny

6029


Aktywa

93 786


Zysk Netto

6127

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
93 592
94 226
93 786
Pasywa razem
93 592
94 226
93 786

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
21 718
28 194
37 630
Koszty działalności operacyjnej
22 034
27 116
35 226
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-316
1078
2405
Pozostałe przychody operacyjne
1511
6389
4173
Pozostałe koszty operacyjne
220
122
548
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
975
7345
6029
Przychody finansowe
654
392
459
Koszty finansowe
925
514
361
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
704
7223
6127
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
704
7223
6127

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
76 927
76 946
83 037
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
76 927
76 946
83 037
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
76 946
83 037
88 149
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2890
3304
1964
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
0
0
Środki pieniężne na początek okresu
3098
5988
9293
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5988
9293
11 257

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane