Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych / "WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY

"WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

8 marca 2007


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000275838


REGON

300532101


NIP

7772966410

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

35 052


Kapitał własny

1449


Zysk brutto

376


Dług

7728

Zysk operacyjny

920


Aktywa

22 015


Zysk Netto

376

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
21 305
23 207
22 015
Pasywa razem
21 305
23 207
22 015

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
28 744
26 557
35 052
Koszty działalności operacyjnej
26 028
26 423
34 839
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2716
134
212
Pozostałe przychody operacyjne
935
1827
818
Pozostałe koszty operacyjne
131
49
110
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3519
1911
920
Przychody finansowe
0
3
0
Koszty finansowe
338
238
544
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3181
1675
376
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3181
1675
376

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
790
790
0
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
790
790
0
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
3591
2238
0
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
3591
2238
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1424
-322
0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-1424
-337
0
Środki pieniężne na początek okresu
1993
568
0
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
568
232
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane