Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "NOWAKOWSKI-TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

"NOWAKOWSKI-TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"NOWAKOWSKI-TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 grudnia 2007


Kapitał zakładowy

3 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000295913


REGON

100455163


NIP

8322021615

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

48 421


Kapitał własny

6904


Zysk brutto

1591


Dług

2889

Zysk operacyjny

2080


Aktywa

19 386


Zysk Netto

1591

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
23 857
23 591
19 386
Pasywa razem
23 857
23 591
19 386

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
39 204
49 790
48 421
Koszty działalności operacyjnej
40 812
49 402
47 619
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-1608
389
803
Pozostałe przychody operacyjne
1681
3484
1510
Pozostałe koszty operacyjne
1265
581
232
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-1191
3292
2080
Przychody finansowe
10
15
2
Koszty finansowe
1153
451
491
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-2334
2857
1591
Podatek dochodowy
-257
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-2076
2857
1591

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
2526
2456
5313
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
2526
2456
5313
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
2456
5313
6904
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
2456
5313
6904

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-13
370
173
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-13
370
173
Środki pieniężne na początek okresu
180
167
537
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
167
537
710

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Krzysztof Jerzy Nowakowski

Od 10 kwietnia 2008

Wiceprezes Zarządu

Michał Rafał Nowakowski

Od 10 kwietnia 2008

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaKrzysztof Jerzy Nowakowski51333.44
OsobaMichał Rafał Nowakowski40350.00
OsobaMałgorzata Nowakowska49316.56