Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH / Produkcja wyrobów budowlanych z betonu / "DROG-BRUK" A.P.SZCZEREK

"DROG-BRUK" A.P.SZCZEREK

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"DROG-BRUK" A.P.SZCZEREK SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

30 stycznia 2008


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000297842


REGON

730995800


NIP

8271903126

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

96 038


Kapitał własny

55 027


Zysk brutto

16 114


Dług

20 749

Zysk operacyjny

17 652


Aktywa

90 979


Zysk Netto

16 114

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
79 523
80 911
90 979
Pasywa razem
79 523
80 911
90 979

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
68 638
0
96 038
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
46 312
0
63 625
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
22 326
0
32 414
Koszty sprzedaży
2682
0
2963
Koszty ogólnego zarządu
8459
0
12 355
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
11 185
0
17 096
Pozostałe przychody operacyjne
1754
0
1579
Pozostałe koszty operacyjne
816
0
1023
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
12 123
0
17 652
Przychody finansowe
55
0
2
Koszty finansowe
697
0
1541
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
11 481
0
16 114
Zysk (strata) netto (L-M-N)
11 481
0
16 114

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
32 050
38 613
46 823
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
32 050
38 613
46 823
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
38 613
47 173
55 027
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
38 613
47 173
55 027

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
987
-186
1192
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
987
-186
1192
Środki pieniężne na początek okresu
3651
4637
4452
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4637
4452
5644

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane