Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" BIS

"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" BIS

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

14 lutego 2008


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000299317


REGON

200193040


NIP

5423071518

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2020

Jednostki: tys. zł

Przychody

1108


Kapitał własny

16 826


Zysk brutto

-1317


Dług

2839

Zysk operacyjny

-1313


Aktywa

69 437


Zysk Netto

-1317

Bilans (tys. zł):

2018
2020
Aktywa razem
34 457
69 437
Pasywa razem
34 457
69 437

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
1470
1108
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1124
766
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
347
343
Koszty ogólnego zarządu
811
1664
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-465
-1322
Pozostałe przychody operacyjne
29
279
Pozostałe koszty operacyjne
131
271
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
-567
-1313
Przychody finansowe
442
47
Koszty finansowe
97
50
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
-222
-1317
Podatek dochodowy
0
-1317
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
-222
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2018
2020
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
19 603
18 143
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
19 603
18 143
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
19 382
16 826
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
16 826

Rachunek przepływów:

2018
2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
2242
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
6046
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-4097
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4191
-6429
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4191
-6429
Środki pieniężne na początek okresu
39
7744
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4230
1316

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane