Polskiedane.io / ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ / Roboty związane z budową dróg i autostrad / "KRĘŻEL"

"KRĘŻEL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"KRĘŻEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

22 lutego 2008


Kapitał zakładowy

100 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000299856


REGON

220500169


NIP

8393041105

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

75 703


Kapitał własny

13 367


Zysk brutto

2587


Dług

3487

Zysk operacyjny

3035


Aktywa

22 883


Zysk Netto

2140

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
20 348
20 650
22 883
Pasywa razem
20 348
20 650
22 883

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
43 615
63 626
75 703
Koszty działalności operacyjnej
40 151
60 726
72 820
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3464
2900
2883
Pozostałe przychody operacyjne
1565
643
212
Pozostałe koszty operacyjne
425
116
60
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
4605
3428
3035
Przychody finansowe
0
19
4
Koszty finansowe
132
1442
452
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4472
2004
2587
Podatek dochodowy
651
384
447
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3821
1620
2140

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
6985
10 407
11 627
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
6985
10 407
11 627
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
10 407
11 627
13 367
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
10 007
11 227
12 917

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1545
4734
-3813
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-1545
4734
-3813
Środki pieniężne na początek okresu
5235
3690
8424
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3690
8424
4611

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marcin Marek Kwiatkowski

Od 23 marca 2017

Członek Zarządu

Ryszard Stanisław Dybek

Od 5 kwietnia 2017

Członek Zarządu

Grzegorz Paweł Batruch

Od 15 grudnia 2014

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMarcin Marek Kwiatkowski511190.00
OsobaRyszard Stanisław Dybek561110.00