Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA / Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa / "PERFECTDOOR"

"PERFECTDOOR"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PERFECTDOOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

30 maja 2008


Kapitał zakładowy

100 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000307088


REGON

260227707


NIP

6612312426

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

100 610


Kapitał własny

6748


Zysk brutto

-5885


Dług

24 226

Zysk operacyjny

-3612


Aktywa

53 666


Zysk Netto

-5642

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
42 196
60 821
53 666
Pasywa razem
42 196
60 821
53 666

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
84 032
112 757
100 610
Koszty działalności operacyjnej
78 814
112 227
103 123
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
5219
530
-2513
Pozostałe przychody operacyjne
1988
1432
1112
Pozostałe koszty operacyjne
632
234
2211
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
6575
1729
-3612
Przychody finansowe
1
1
0
Koszty finansowe
811
738
2273
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
5765
992
-5885
Podatek dochodowy
1129
250
-243
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4637
742
-5642

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
8222
12 009
12 390
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
8222
12 009
12 390
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
12 009
12 390
6748
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
12 009
12 390
6748

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-676
1632
-789
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-676
1632
-789
Środki pieniężne na początek okresu
826
150
1782
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
150
1782
993

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Witold Salwach

Od 17 kwietnia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaTep Spv 2 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -1100.00