Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych / "FOLPOL R.BARCZYK J.CYGAN "

"FOLPOL R.BARCZYK J.CYGAN "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"FOLPOL R.BARCZYK J.CYGAN SPÓŁKA JAWNA"


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

12 czerwca 2008


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000307640


REGON

015803517


NIP

1231029091

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

63 780


Kapitał własny

12 824


Zysk brutto

2031


Dług

5103

Zysk operacyjny

2483


Aktywa

26 159


Zysk Netto

2031

Bilans (tys. zł):

2019
2021
2022
Aktywa razem
19 428
26 155
26 159
Pasywa razem
19 428
26 155
26 159

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
44 721
54 188
63 780
Koszty działalności operacyjnej
42 506
52 778
61 658
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2215
1409
2122
Pozostałe przychody operacyjne
118
1119
484
Pozostałe koszty operacyjne
127
298
124
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2206
2230
2483
Przychody finansowe
2
0
0
Koszty finansowe
247
268
452
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1960
1962
2031
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1960
1962
2031

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane