Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW / Odzysk surowców z materiałów segregowanych / "GREENBET POLSKA" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

"GREENBET POLSKA" W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GREENBET POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

18 czerwca 2008


Kapitał zakładowy

3,5 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000308454


REGON

141442875


NIP

5252426445

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

-16 928


Zysk brutto

0


Dług

13 424

Zysk operacyjny

38


Aktywa

82


Zysk Netto

0

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
141
126
82
Pasywa razem
141
126
82

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
0
0
0
Koszty działalności operacyjnej
50
8
3
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-50
-8
-3
Pozostałe przychody operacyjne
20
4
41
Pozostałe koszty operacyjne
2
1
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-31
-5
38
Przychody finansowe
0
0
4
Koszty finansowe
0
0
41
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-31
-5
0
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-31
-5
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jeffrey Robert Butcher

Od 19 stycznia 2015

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych