Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH / Produkcja wyrobów budowlanych z betonu / "ZBYCH - POL & MOBET "

"ZBYCH - POL & MOBET "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ZBYCH - POL & MOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 czerwca 2008


Kapitał zakładowy

5,8 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000309035


REGON

340461723


NIP

5571668544

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

80 992


Kapitał własny

40 816


Zysk brutto

7692


Dług

7916

Zysk operacyjny

8536


Aktywa

58 574


Zysk Netto

6184

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
50 583
56 314
58 574
Pasywa razem
50 583
56 314
58 574

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
51 054
68 719
80 992
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
44 003
54 427
63 888
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
7051
14 293
17 104
Koszty sprzedaży
2983
5044
4931
Koszty ogólnego zarządu
3355
4377
5258
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
713
4872
6915
Pozostałe przychody operacyjne
994
1616
1824
Pozostałe koszty operacyjne
49
1195
203
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
1658
5292
8536
Przychody finansowe
4
2
2
Koszty finansowe
479
280
846
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
1183
5014
7692
Podatek dochodowy
282
1083
1509
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
901
3931
6184

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
30 190
31 091
35 022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
30 190
31 091
35 022
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
31 091
35 022
40 816
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
31 091
35 022
40 816

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-100
1917
4847
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
99
-1915
-4846
Środki pieniężne na początek okresu
4670
4570
6487
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4570
6487
11 334

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Iwona Monika Szczęsna Dymel

Od 27 czerwca 2008

Członek Zarządu

Krystian Zbigniew Szczęsny

Od 10 października 2014

Członek Zarządu

Bogusław Michał Szczęsny

Od 10 października 2014

Członek Zarządu

Zbigniew Szczęsny

Od 28 sierpnia 2008

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaIwona Monika Szczęsna Dymel44933.33
OsobaKrystian Zbigniew Szczęsny30933.33
OsobaBogusław Michał Szczęsny43933.33