Polskiedane.io / MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT / Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport / Działalność pozostałych agencji transportowych / "APIS LOGISTYKA TRANSPORT SPEDYCJA "

"APIS LOGISTYKA TRANSPORT SPEDYCJA "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"APIS LOGISTYKA TRANSPORT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

23 lipca 2008


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000310656


REGON

080277630


NIP

9261640051

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

66 352


Kapitał własny

15 857


Zysk brutto

2314


Dług

1427

Zysk operacyjny

3580


Aktywa

27 677


Zysk Netto

1556

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
22 680
22 898
27 677
Pasywa razem
22 680
22 898
27 677

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
55 976
51 572
66 352
Koszty działalności operacyjnej
52 108
49 827
62 704
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3868
1745
3648
Pozostałe przychody operacyjne
108
2003
244
Pozostałe koszty operacyjne
75
147
312
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3901
3600
3580
Przychody finansowe
2125
0
1
Koszty finansowe
13
101
1267
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6013
3500
2314
Podatek dochodowy
0
109
758
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
6013
3391
1556

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane