Polskiedane.io / POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW / Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne / "BIOVICO"

"BIOVICO"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BIOVICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

11 grudnia 2008


Kapitał zakładowy

1,1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000319532


REGON

220715326


NIP

5871662741

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

78 574


Kapitał własny

46 226


Zysk brutto

16 057


Dług

7979

Zysk operacyjny

16 033


Aktywa

74 013


Zysk Netto

12 929

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
43 850
53 303
74 013
Pasywa razem
43 850
53 303
74 013

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
49 016
66 280
78 574
Koszty działalności operacyjnej
46 098
52 747
64 835
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2918
13 533
13 739
Pozostałe przychody operacyjne
2919
2026
2857
Pozostałe koszty operacyjne
996
419
563
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
4841
15 140
16 033
Przychody finansowe
303
124
377
Koszty finansowe
870
239
353
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4274
15 025
16 057
Podatek dochodowy
1119
2608
3405
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
-277
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3155
12 417
12 929

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
17 725
20 880
33 297
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
17 725
20 880
33 297
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
20 880
33 297
46 226
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
20 880
33 297
46 226

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
17
107
3236
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
17
107
3236
Środki pieniężne na początek okresu
375
391
499
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
391
499
3735

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Konrad Wilandt

Od 7 grudnia 2021

Członek Zarządu

Norbert Wilandt

Od 7 grudnia 2021

Członek Zarządu

Alicja Wilandt

Od 13 grudnia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaKonrad Waldemar Wilandt3823.00
OsobaArtur Maksymilian Wilandt-23.00
OsobaNorbert Wilandt3723.00
FirmaWilandt Brothers Spółka Akcyjna -291.00