Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH / Produkcja wyrobów budowlanych z betonu / "KONBET POZNAŃ"

"KONBET POZNAŃ"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"KONBET POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

17 grudnia 2008


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000319908


REGON

301011574


NIP

7851770196

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

84 674


Kapitał własny

19 258


Zysk brutto

11 077


Dług

0

Zysk operacyjny

11 193


Aktywa

27 726


Zysk Netto

8977

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
22 421
23 568
27 726
Pasywa razem
22 421
23 568
27 726

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
70 773
73 909
84 674
Koszty działalności operacyjnej
64 359
67 538
73 551
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
6413
6371
11 123
Pozostałe przychody operacyjne
1661
3259
1343
Pozostałe koszty operacyjne
1144
2646
1274
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
6930
6985
11 193
Przychody finansowe
6
0
0
Koszty finansowe
37
4
116
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6900
6980
11 077
Zysk (strata) netto (I-J-K)
6900
924
2100

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
13 987
11 671
12 095
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
13 987
11 671
12 095
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
11 671
12 095
19 258
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
6038
12 095
19 258

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-240
-4280
1378
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-240
-4280
1378
Środki pieniężne na początek okresu
10 647
10 407
6127
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
10 407
6127
7505

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane