Polskiedane.io / "WEST - BUD I "

"WEST - BUD I "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WEST - BUD I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

22 grudnia 2008


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000320438


REGON

211190388


NIP

5992721974

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

51 257


Kapitał własny

25 494


Zysk brutto

330


Dług

11 693

Zysk operacyjny

1362


Aktywa

50 657


Zysk Netto

240

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
60 243
67 050
50 657
Pasywa razem
60 243
67 050
50 657

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
40 176
52 770
51 257
Koszty działalności operacyjnej
39 623
53 455
50 327
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
553
-685
931
Pozostałe przychody operacyjne
498
7151
1175
Pozostałe koszty operacyjne
14
95
744
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1037
6371
1362
Przychody finansowe
1
5
3
Koszty finansowe
605
475
1035
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
433
5900
330
Podatek dochodowy
0
1858
90
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
433
4042
240

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
28 797
29 051
32 660
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
28 797
29 051
32 660
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
29 051
32 660
25 494
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
29 051
32 660
25 494

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4421
3133
-7396
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4421
3133
-7396
Środki pieniężne na początek okresu
579
5000
8134
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5000
8134
737

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane