Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw / "ITUM OWOCE"

"ITUM OWOCE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ITUM OWOCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

5 czerwca 2009


Kapitał zakładowy

1,2 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000327785


REGON

271017306


NIP

6470510606

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

106 470


Kapitał własny

4791


Zysk brutto

315


Dług

489

Zysk operacyjny

489


Aktywa

15 418


Zysk Netto

302

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
13 146
13 397
15 418
Pasywa razem
13 146
13 397
15 418

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
88 165
87 477
106 470
Koszty działalności operacyjnej
88 840
87 271
106 018
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-675
206
452
Pozostałe przychody operacyjne
668
671
495
Pozostałe koszty operacyjne
504
455
458
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-511
422
489
Przychody finansowe
153
1
0
Koszty finansowe
121
133
174
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-479
290
315
Podatek dochodowy
0
25
17
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
-48
-4
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-479
314
302

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
4651
4175
4489
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
4651
4175
4489
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
4175
4489
4791
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
4489
4791

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
51
10
223
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
10
223
Środki pieniężne na początek okresu
277
328
339
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
328
339
562

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Jacek Jerzy Ciszewski

Od 5 czerwca 2009

Członek Zarządu

Marek Zbigniew Marcisz

Od 5 czerwca 2009

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJacek Jerzy Ciszewski59750.00
OsobaMarek Zbigniew Marcisz59750.00