Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych / "OLGROS"

"OLGROS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"OLGROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

14 sierpnia 2009


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000334819


REGON

141977843


NIP

8212575212

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

103 433


Kapitał własny

2967


Zysk brutto

943


Dług

1618

Zysk operacyjny

1212


Aktywa

10 712


Zysk Netto

757

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
6100
8454
10 712
Pasywa razem
6100
8454
10 712

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
52 416
70 366
103 433
Koszty działalności operacyjnej
51 534
70 161
102 532
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
881
205
901
Pozostałe przychody operacyjne
379
1296
451
Pozostałe koszty operacyjne
112
261
139
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1148
1240
1212
Przychody finansowe
57
42
2
Koszty finansowe
140
139
272
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1065
1143
943
Podatek dochodowy
0
31
186
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1065
1112
757
O. Zysk (strata) netto (K-L-M)
1065
1112
757
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
1065
1143
943
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
0
0
0
K. Zysk (strata) brutto (I±J)
1065
1143
943

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane