Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami / "RESTAURANT PARTNER POLSKA"

"RESTAURANT PARTNER POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"RESTAURANT PARTNER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 października 2009


Kapitał zakładowy

37 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000340368


REGON

100768531


NIP

7252012779

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

204 795


Kapitał własny

-98 971


Zysk brutto

-137 449


Dług

6857

Zysk operacyjny

-132 601


Aktywa

79 555


Zysk Netto

-137 449

Bilans (tys. zł):

2021
2022
Aktywa razem
91 454
79 555
Pasywa razem
91 454
79 555

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
114 533
204 795
Koszty działalności operacyjnej
206 186
331 741
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-91 654
-126 947
Pozostałe przychody operacyjne
71
134
Pozostałe koszty operacyjne
5367
5789
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-96 950
-132 601
Przychody finansowe
0
0
Koszty finansowe
6766
4849
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-103 716
-137 449
Podatek dochodowy
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-103 716
-137 449

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
0
38 478
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
0
38 478
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
38 479
-98 971
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
38 479
-98 971

Rachunek przepływów:

2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
46 603
-32 960
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-353
-32 960
Środki pieniężne na początek okresu
5932
52 182
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
52 182
19 222

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Adam Skrzypek

Od 7 marca 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaGlovoapp23, S.a. -1100.00