Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych / "ŚLUSARSTWO USŁUGOWE HAJDUK"

"ŚLUSARSTWO USŁUGOWE HAJDUK"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ŚLUSARSTWO USŁUGOWE HAJDUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

27 listopada 2009


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000341714


REGON

080392199


NIP

5993107785

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

45 577


Kapitał własny

16 430


Zysk brutto

5352


Dług

3920

Zysk operacyjny

5423


Aktywa

24 835


Zysk Netto

4499

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2022
Aktywa razem
30 168
28 087
24 835
Pasywa razem
30 168
28 087
24 835

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
28 297
33 835
45 577
Koszty działalności operacyjnej
27 120
29 154
42 272
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1177
4681
3305
Pozostałe przychody operacyjne
1359
1604
2146
Pozostałe koszty operacyjne
50
139
29
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2485
6146
5423
Przychody finansowe
9
620
145
Koszty finansowe
187
277
215
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2307
6489
5352
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2307
6489
854

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2020
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
17 478
17 539
18 171
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
17 478
17 539
18 171
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
17 539
18 820
16 430
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
17 539
18 820
16 430

Rachunek przepływów:

2019
2020
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4691
-690
-3343
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4619
-497
-3434
Środki pieniężne na początek okresu
1881
6571
6440
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
6571
5881
3097

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane