Polskiedane.io / PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ / Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn / "VAN MERKSTEIJN FENCING SYSTEMS POLAND"

"VAN MERKSTEIJN FENCING SYSTEMS POLAND"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"VAN MERKSTEIJN FENCING SYSTEMS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 lutego 2010


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000349761


REGON

142306625


NIP

5213556592

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

37 563


Kapitał własny

6813


Zysk brutto

6713


Dług

336

Zysk operacyjny

7294


Aktywa

18 875


Zysk Netto

5402

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
15 674
16 803
18 875
Pasywa razem
15 674
16 803
18 875

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
36 561
44 537
37 563
Koszty działalności operacyjnej
-33 130
-37 819
-30 816
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3431
6718
6747
Pozostałe przychody operacyjne
424
838
769
Pozostałe koszty operacyjne
-1190
-186
-222
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2665
7369
7294
Przychody finansowe
11
161
23
Koszty finansowe
-1580
-316
-605
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1095
7214
6713
Podatek dochodowy
179
-1380
-1310
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1274
5834
5402

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
-5698
-4423
1411
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
-5698
-4423
1411
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
-4423
1411
6813
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
-4423
1411
6813

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-771
3451
3332
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-771
3451
3332
Środki pieniężne na początek okresu
1211
440
3891
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
440
3891
7223

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Martin Van Den Hemel

Od 5 marca 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaVan Merksteijn Fencing Systems International B.v. -5100.00