Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych / "INCOM POLSKA"

"INCOM POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"INCOM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

15 marca 2010


Kapitał zakładowy

1,9 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000351022


REGON

320791726


NIP

8561825481

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

127 904


Kapitał własny

7106


Zysk brutto

7063


Dług

21 616

Zysk operacyjny

9238


Aktywa

69 143


Zysk Netto

6608

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
42 422
51 215
69 143
Pasywa razem
42 422
51 215
69 143

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
96 797
66 277
127 904
Koszty działalności operacyjnej
93 922
83 610
119 102
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2875
-17 333
8802
Pozostałe przychody operacyjne
1353
4220
1333
Pozostałe koszty operacyjne
208
526
897
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
4021
-13 639
9238
Przychody finansowe
11
0
0
Koszty finansowe
1277
1278
2175
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2755
-14 917
7063
Podatek dochodowy
1370
-2251
455
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1385
-12 665
6608

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
11 779
13 164
498
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
11 779
13 164
498
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
13 164
498
7106
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
13 164
498
7106

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2112
-3389
-1133
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1990
-3389
-1133
Środki pieniężne na początek okresu
3190
5179
1791
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5301
1791
658

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Carlos Vidal Garcia

Od 15 marca 2010

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaIngenieria De Compuestos Sociedad Limitada -10100.00