Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków / 8/126 ROBYG PRAGA INVESTMENT I

8/126 ROBYG PRAGA INVESTMENT I

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

8/126 ROBYG PRAGA INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

23 marca 2010


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000352198


REGON

142354015


NIP

5252476609

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

119 389


Kapitał własny

34 156


Zysk brutto

8932


Dług

0

Zysk operacyjny

4819


Aktywa

314 673


Zysk Netto

7235

Bilans (tys. zł):

2022
2023
Aktywa razem
190 664
314 673
Pasywa razem
190 664
314 673

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
74 642
119 389
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
57 958
103 196
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
16 684
16 193
Koszty sprzedaży
3074
11 189
Koszty ogólnego zarządu
124
189
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
13 486
4815
Pozostałe przychody operacyjne
10
43
Pozostałe koszty operacyjne
30
39
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
13 466
4819
Przychody finansowe
1721
4211
Koszty finansowe
59
98
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
15 128
8932
Podatek dochodowy
2877
1697
Zysk (strata) netto (L-M-N)
12 251
7235

Zestawienie zmian w kapitale:

2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
14 670
26 921
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
14 670
26 921
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
26 921
34 156
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
26 921
33 243

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane