Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "M&J"

"M&J"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"M&J" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

15 listopada 2010


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000370387


REGON

080483660


NIP

9282063469

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

64 265


Kapitał własny

11 189


Zysk brutto

2565


Dług

4614

Zysk operacyjny

2920


Aktywa

39 387


Zysk Netto

2447

Bilans (tys. zł):

2021
2022
Aktywa razem
15 957
39 387
Pasywa razem
15 957
39 387

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
54 275
64 265
Koszty działalności operacyjnej
53 796
61 469
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
479
2796
Pozostałe przychody operacyjne
2578
541
Pozostałe koszty operacyjne
385
417
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2672
2920
Przychody finansowe
0
0
Koszty finansowe
102
355
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2571
2565
Podatek dochodowy
0
119
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2571
2447

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Piotr Mikołajczyk

Od 30 czerwca 2017

Członek Zarządu

Radosław Szamburski

Od 28 kwietnia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMarcin Jakowicki-2100.00