Polskiedane.io / POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI / Pozostałe drukowanie / "GRUPA UNIGRAF"

"GRUPA UNIGRAF"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GRUPA UNIGRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

29 listopada 2010


Kapitał zakładowy

1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000371117


REGON

017326257


NIP

1181603730

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

34 875


Kapitał własny

15 051


Zysk brutto

-265


Dług

27 217

Zysk operacyjny

472


Aktywa

48 260


Zysk Netto

-314

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2022
Aktywa razem
30 105
30 046
48 260
Pasywa razem
30 105
30 046
48 260

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
27 204
25 896
34 875
Koszty działalności operacyjnej
26 529
26 717
34 597
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
675
-820
278
Pozostałe przychody operacyjne
57
313
285
Pozostałe koszty operacyjne
41
243
90
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
691
-750
472
Przychody finansowe
4
7
1
Koszty finansowe
628
879
738
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
67
-1621
-265
Podatek dochodowy
438
-40
49
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-371
-1581
-314

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2020
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
16 517
16 017
15 366
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
16 389
15 798
15 366
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
16 017
14 217
15 051
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
16 017
14 217
15 051

Rachunek przepływów:

2019
2020
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-474
2114
-20
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-474
2114
-20
Środki pieniężne na początek okresu
507
33
457
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
33
2148
437

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarzadu

Marcin Henryk Rzepliński

Od 9 lipca 2021

Członek Zarządu

Grzegorz Napurka

Od 9 lipca 2021

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAlicja Elżbieta Plaskota66280.00
OsobaJakub Andrzej Matejczyk38220.00