Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków / "ROGOWSKI DEVELOPMENT BIS II"

"ROGOWSKI DEVELOPMENT BIS II"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ROGOWSKI DEVELOPMENT BIS II" SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

22 grudnia 2010


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000374008


REGON

200411292


NIP

5423192009

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2020

Jednostki: tys. zł

Przychody

826


Kapitał własny

19 923


Zysk brutto

-358


Dług

5678

Zysk operacyjny

-738


Aktywa

115 868


Zysk Netto

-358

Bilans (tys. zł):

2018
2020
Aktywa razem
37 770
115 868
Pasywa razem
37 770
115 868

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
2354
826
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1215
1
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
1139
825
Koszty sprzedaży
0
1576
Koszty ogólnego zarządu
253
-752
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
886
22
Pozostałe przychody operacyjne
13
8
Pozostałe koszty operacyjne
17
-738
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
882
672
Przychody finansowe
722
293
Koszty finansowe
996
-358
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
609
-358
Podatek dochodowy
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
609
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane