Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "BUSTRANS"

"BUSTRANS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BUSTRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

17 lutego 2011


Kapitał zakładowy

100 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000378736


REGON

080505054


NIP

5993141256

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

76 680


Kapitał własny

16 976


Zysk brutto

9987


Dług

36 554

Zysk operacyjny

12 151


Aktywa

66 703


Zysk Netto

8681

Bilans (tys. zł):

2019
2022
Aktywa razem
9858
66 703
Pasywa razem
9858
66 703

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
28 422
76 680
Koszty działalności operacyjnej
27 609
65 239
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
813
11 441
Pozostałe przychody operacyjne
707
1542
Pozostałe koszty operacyjne
333
832
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1188
12 151
Przychody finansowe
151
24
Koszty finansowe
303
2188
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1036
9987
Podatek dochodowy
228
1306
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
808
8681

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3029
8154
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3026
10 295
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
3353
16 976
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
3353
16 976

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Tatiana Gardzielewicz

Od 30 listopada 2015

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaTatiana Gardzielewicz375100.00