Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / "MEDISOW"

"MEDISOW"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MEDISOW" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

11 lipca 2011


Kapitał zakładowy

4,1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000391182


REGON

391074202


NIP

6912282416

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

39 453


Kapitał własny

1872


Zysk brutto

-230


Dług

2795

Zysk operacyjny

0


Aktywa

11 428


Zysk Netto

-195

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
11 152
10 772
11 428
Pasywa razem
11 152
10 772
11 428

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
36 647
37 509
39 453
Koszty działalności operacyjnej
36 246
37 354
39 168
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
401
154
285
Pozostałe przychody operacyjne
810
412
273
Pozostałe koszty operacyjne
882
378
558
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
329
188
0
Przychody finansowe
0
0
0
Koszty finansowe
129
106
230
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
200
82
-230
Podatek dochodowy
42
46
-35
Zysk (strata) netto (I-J-K)
158
37
-195

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
4100
2117
2067
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
4100
2117
2117
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
2117
2067
1872
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-46
58
120
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-46
58
120
Środki pieniężne na początek okresu
223
177
235
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
177
235
355

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Paulina Świderek

Od 11 stycznia 2024

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kuciński

Od 11 stycznia 2024

Prezes Zarządu

Igor Jachorski

Od 11 stycznia 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych