Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego / "VESBO POLAND "

"VESBO POLAND "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"VESBO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

30 września 2011


Kapitał zakładowy

200 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000397834


REGON

101293567


NIP

9471979910

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

78 173


Kapitał własny

18 929


Zysk brutto

9533


Dług

20 617

Zysk operacyjny

10 930


Aktywa

49 405


Zysk Netto

7777

Bilans (tys. zł):

2019
2021
2022
Aktywa razem
20 001
34 214
49 405
Pasywa razem
20 001
34 214
49 405

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
33 094
56 759
78 173
Koszty działalności operacyjnej
29 948
46 814
67 390
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3146
9945
10 782
Pozostałe przychody operacyjne
97
1044
434
Pozostałe koszty operacyjne
35
57
286
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3208
10 932
10 930
Przychody finansowe
4
0
148
Koszty finansowe
439
572
1545
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2773
10 360
9533
Podatek dochodowy
521
1701
1755
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2252
0
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
6279
10 722
14 701
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
6279
10 722
14 701
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
8031
14 701
18 929
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
8031
0
0

Rachunek przepływów:

2019
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
840
-1675
-3107
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
840
0
-3107
Środki pieniężne na początek okresu
516
5113
3438
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1356
3438
330

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jarosław Gorczyca

Od 30 września 2011

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJarosław Gorczyca5311100.00