Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana / KOFAMA KOŹLE

KOFAMA KOŹLE

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

KOFAMA KOŹLE SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

2 stycznia 2012


Kapitał zakładowy

61 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000406958


REGON

531029024


NIP

7490005177

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

94 242


Kapitał własny

57 595


Zysk brutto

3206


Dług

19 069

Zysk operacyjny

4846


Aktywa

125 104


Zysk Netto

3206

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
47 518
133 569
125 104
Pasywa razem
47 518
133 569
125 104

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
10 379
55 538
94 242
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
10 000
58 824
84 576
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
379
-3286
9666
Koszty ogólnego zarządu
2582
72
276
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-2203
5865
4264
Pozostałe przychody operacyjne
776
-9223
5126
Pozostałe koszty operacyjne
137
18 093
5966
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
-1564
7070
6247
Przychody finansowe
10
1800
4846
Koszty finansowe
547
453
278
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
-2101
1335
1918
Podatek dochodowy
1
919
3206
Zysk (strata) netto (L-M-N)
-2102
117
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3430
53 587
54 388
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3430
53 587
54 388
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
1329
54 388
57 595
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
1329
54 388
57 595

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
229
-710
-2436
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
229
-710
-2436
Środki pieniężne na początek okresu
4
5512
4802
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
233
4802
2366

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Jolanta Danuta Nowosielska

Od 27 listopada 2020

Prezes Zarządu

Piotr Tomasz Morka

Od 18 lipca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych