Polskiedane.io / PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO / Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn / CREOTECH INSTRUMENTS

CREOTECH INSTRUMENTS

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

2 stycznia 2012


Kapitał zakładowy

238 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000407094


REGON

141246690


NIP

9512244313

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2021

Jednostki: tys. zł

Przychody

33 356


Kapitał własny

18 201


Zysk brutto

281


Dług

5297

Zysk operacyjny

985


Aktywa

45 983


Zysk Netto

475

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2021
Aktywa razem
21 431
30 791
45 983
Pasywa razem
21 431
30 791
45 983

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
25 486
28 966
33 356
Koszty działalności operacyjnej
30 173
31 542
41 252
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-4687
-2576
-7897
Pozostałe przychody operacyjne
5123
4807
8918
Pozostałe koszty operacyjne
107
34
36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
329
2198
985
Przychody finansowe
1
217
0
Koszty finansowe
273
182
704
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
57
2233
281
Podatek dochodowy
-198
458
-194
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
255
1776
475

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2020
2021
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
5165
5420
7195
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
5165
5420
7195
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
5420
7195
18 201
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
5420
7195
18 201

Rachunek przepływów:

2019
2020
2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
370
3442
5523
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
366
3416
5549
Środki pieniężne na początek okresu
2529
2895
6363
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2899
6337
11 886

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu Ds. Finansowych

Paweł Górnicki

Od 28 czerwca 2023

Wiceprezes Zarządu

Jacek Stanisław Kosiec

Od 16 września 2021

Prezes Zarządu

Grzegorz Konrad Brona

Od 16 września 2021

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych