Polskiedane.io / ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ / Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane / PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "BUDINŻ"

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "BUDINŻ"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "BUDINŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 czerwca 2012


Kapitał zakładowy

100 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000423790


REGON

302135002


NIP

6222781099

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

68 188


Kapitał własny

33 805


Zysk brutto

403


Dług

648

Zysk operacyjny

-13


Aktywa

43 064


Zysk Netto

234

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
42 280
42 655
43 064
Pasywa razem
42 280
42 655
43 064

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
76 400
61 263
68 188
Koszty działalności operacyjnej
59 095
59 985
68 833
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
17 305
1278
-646
Pozostałe przychody operacyjne
1212
3633
753
Pozostałe koszty operacyjne
628
592
121
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
17 890
4320
-13
Przychody finansowe
147
69
472
Koszty finansowe
7
7
56
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
18 029
4382
403
Podatek dochodowy
3694
168
170
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
14 335
4214
234
O. Zysk (strata) netto (K-L-M)
14 335
0
0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
18 029
0
0
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
0
0
0
K. Zysk (strata) brutto (I±J)
18 029
0
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Tomasz Józef Błaszczyk

Od 13 czerwca 2012

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaTomasz Józef Błaszczyk361110.00
OsobaRoman Józef Błaszczyk641180.00
OsobaMariusz Jan Błaszczyk381110.00