Polskiedane.io / PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ / Obróbka metali i nakładanie powłok na metale / "MM SYSTEMY"

"MM SYSTEMY"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MM SYSTEMY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 czerwca 2012


Kapitał zakładowy

400 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000423827


REGON

161466699


NIP

9910494831

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

141 185


Kapitał własny

30 043


Zysk brutto

5703


Dług

28 084

Zysk operacyjny

5942


Aktywa

82 234


Zysk Netto

4929

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
53 551
72 182
82 234
Pasywa razem
53 551
72 182
82 234

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
106 978
108 716
141 185
Koszty działalności operacyjnej
103 935
101 984
136 359
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3043
6732
4826
Pozostałe przychody operacyjne
3223
1554
2449
Pozostałe koszty operacyjne
794
441
1332
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5472
7844
5942
Przychody finansowe
3
8
1166
Koszty finansowe
432
687
1405
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
5042
7165
5703
Podatek dochodowy
563
1165
774
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4479
6000
4929

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
14 635
19 114
25 114
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
14 635
19 114
25 114
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
19 114
25 114
30 043
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
19 114
25 114
30 043

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1085
1703
-1647
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-1078
1698
-1644
Środki pieniężne na początek okresu
1940
855
2558
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
855
2558
911

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Roland Bernard Krause

Od 13 czerwca 2012

Prezes Zarządu

Meinolf Ludwig Muhr

Od 13 czerwca 2012

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaRoland Bernard Krause-1010.00
FirmaH. Muhr Gmbh & Co. Kg Zentralverwaltung -1090.00