Polskiedane.io / POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW / Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne / "VERDENT"

"VERDENT"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"VERDENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

8 sierpnia 2012


Kapitał zakładowy

2,7 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000429081


REGON

101451470


NIP

7282790398

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

37 136


Kapitał własny

17 967


Zysk brutto

1685


Dług

6940

Zysk operacyjny

2036


Aktywa

29 839


Zysk Netto

1170

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
22 786
30 905
29 839
Pasywa razem
22 786
30 905
29 839

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
30 749
25 267
37 136
Koszty działalności operacyjnej
22 250
16 995
35 387
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
8499
8272
1749
Pozostałe przychody operacyjne
764
845
332
Pozostałe koszty operacyjne
1724
531
45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
7539
8586
2036
Przychody finansowe
89
0
417
Koszty finansowe
685
300
768
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6943
8286
1685
Podatek dochodowy
1036
109
516
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
5907
8177
1170
O. Zysk (strata) netto (K-L-M)
5907
0
0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
6943
0
0
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
0
0
0
K. Zysk (strata) brutto (I±J)
6943
0
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Michał Włodarczyk

Od 8 sierpnia 2012

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Zofia Włodarczyk

Od 8 sierpnia 2012

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMichał Włodarczyk471171.51
OsobaKatarzyna Zofia Włodarczyk44018.48
OsobaPaweł Jan Podgórny611010.01