Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / "TECH SOLUTIONS"

"TECH SOLUTIONS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TECH SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

9 sierpnia 2012


Kapitał zakładowy

450 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000429411


REGON

101448633


NIP

7292701947

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

63 158


Kapitał własny

10 351


Zysk brutto

2847


Dług

0

Zysk operacyjny

2843


Aktywa

13 793


Zysk Netto

2213

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
19 745
24 142
13 793
Pasywa razem
19 745
24 142
13 793

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
49 222
69 494
63 158
Koszty działalności operacyjnej
47 799
65 104
59 664
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1424
4391
3494
Pozostałe przychody operacyjne
69
56
14
Pozostałe koszty operacyjne
111
161
665
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1381
4286
2843
Przychody finansowe
1
85
11
Koszty finansowe
604
79
8
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
778
4291
2847
Podatek dochodowy
119
822
634
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
658
3469
2213

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
8746
9404
12 873
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
8746
9404
12 873
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
9404
12 873
10 351
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
9404
12 873
8138

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1827
-1722
920
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-1827
-1722
920
Środki pieniężne na początek okresu
3725
1899
177
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1899
177
1097

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Maksym Krasnyi

Od 8 kwietnia 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaViktor Turynskiy-1100.00