Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju / "K INVESTMENTS "

"K INVESTMENTS "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"K INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

1 października 2012


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000435050


REGON

081074981


NIP

9731010199

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

129 505


Kapitał własny

25 470


Zysk brutto

4576


Dług

1056

Zysk operacyjny

7334


Aktywa

57 653


Zysk Netto

3474

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
91 890
119 626
57 653
Pasywa razem
91 890
119 626
57 653

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
125 403
168 548
129 505
Koszty działalności operacyjnej
122 441
152 440
120 953
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2962
16 108
8552
Pozostałe przychody operacyjne
155
5492
1071
Pozostałe koszty operacyjne
1040
7982
2288
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2077
13 618
7334
Przychody finansowe
435
324
12
Koszty finansowe
1910
1638
2771
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
602
12 304
4576
Zysk (strata) netto (I-J-K)
602
517
1101

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
10 729
11 331
22 516
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
10 729
11 331
22 516
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
11 331
22 516
25 422
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
10 729
22 516
25 422

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
3996
-9051
3283
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4015
9066
3282
Środki pieniężne na początek okresu
6756
10 752
1702
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
10 752
1702
4985

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane