Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków / "RONSON DEVELOPMENT PARTNER 2 - MIASTO MOJE"

"RONSON DEVELOPMENT PARTNER 2 - MIASTO MOJE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"RONSON DEVELOPMENT PARTNER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - MIASTO MOJE" SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

30 października 2012


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000438364


REGON

146366914


NIP

9512361585

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

71 389


Kapitał własny

-707


Zysk brutto

12 278


Dług

11 755

Zysk operacyjny

14 112


Aktywa

135 967


Zysk Netto

9454

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
125 563
158 541
135 967
Pasywa razem
125 563
158 541
135 967

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
7188
65 606
71 389
Koszty działalności operacyjnej
11 970
61 623
57 464
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-4782
3982
13 925
Pozostałe przychody operacyjne
12
599
1026
Pozostałe koszty operacyjne
2
543
839
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-4772
4039
14 112
Przychody finansowe
5
1
374
Koszty finansowe
2837
2035
2208
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-7605
2005
12 278
Podatek dochodowy
0
1178
2824
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-7605
828
9454

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane