Polskiedane.io / POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA / Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich / "HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE"

"HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 grudnia 2012


Kapitał zakładowy

10 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000445421


REGON

140353224


NIP

7761627087

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

124 321


Kapitał własny

57 093


Zysk brutto

876


Dług

70 429

Zysk operacyjny

6938


Aktywa

187 836


Zysk Netto

952

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
162 325
175 095
187 836
Pasywa razem
162 325
175 095
187 836

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
73 762
98 480
124 321
Koszty działalności operacyjnej
75 648
97 697
120 893
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-1886
783
3429
Pozostałe przychody operacyjne
3765
6391
4835
Pozostałe koszty operacyjne
1021
1435
1326
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
858
5739
6938
Przychody finansowe
181
209
659
Koszty finansowe
3075
4319
6722
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-2036
1629
876
Podatek dochodowy
245
-26
-77
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-2282
1655
952

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
30 479
5063
5313
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
30 479
5063
5313
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
24 849
52 027
57 093
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
24 849
52 027
57 093

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-408
24
348
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-408
24
348
Środki pieniężne na początek okresu
1757
1453
1477
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1349
1477
1825

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu - Dyrektor Zakładu Oddział Ama

Bartosz Kowalski

Od 6 marca 2024

Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu Oddział W Gdyni

Grzegorz Kunda

Od 21 czerwca 2021

Członek Zarządu Dyrektor Ds. Operacyjnych

Bogdan Lorenc

Od 6 marca 2024

Członek Zarządu Dyrektor Zakładu Oddział Rental

Katarzyna Sobiecka

Od 19 lipca 2021

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaHollywood Spółka Akcyjna -0100.00