Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "THERMO - TRANSIT POLAND"

"THERMO - TRANSIT POLAND"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"THERMO - TRANSIT POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 maja 2013


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000461108


REGON

321380273


NIP

5971730809

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

102 895


Kapitał własny

6020


Zysk brutto

2402


Dług

0

Zysk operacyjny

2381


Aktywa

24 845


Zysk Netto

1882

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
12 862
16 556
24 845
Pasywa razem
12 862
16 556
24 845

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
61 231
77 001
102 895
Koszty działalności operacyjnej
57 484
74 377
100 666
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3747
2625
2229
Pozostałe przychody operacyjne
540
191
310
Pozostałe koszty operacyjne
534
173
157
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3752
2643
2381
Przychody finansowe
294
0
22
Koszty finansowe
16
207
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4030
2435
2402
Podatek dochodowy
880
597
520
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3150
1838
1882

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
596
4300
4138
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
596
4300
4138
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
4300
4138
6020
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
2300
4138
6020

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-307
-127
1207
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-307
-127
1207
Środki pieniężne na początek okresu
1218
911
784
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
911
784
1991

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jens Rømer Sode

Od 24 kwietnia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaThermo-transit Danmark A/s -11100.00