Polskiedane.io / OPIEKA ZDROWOTNA / Działalność szpitali / "GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY"

"GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

31 października 2013


Kapitał zakładowy

19 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000483416


REGON

000308784


NIP

6932175190

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

132 116


Kapitał własny

62 106


Zysk brutto

4169


Dług

15 232

Zysk operacyjny

5079


Aktywa

145 107


Zysk Netto

2581

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
123 680
125 847
145 107
Pasywa razem
123 680
125 847
145 107

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
100 173
107 925
132 116
Koszty działalności operacyjnej
96 532
108 745
125 878
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3642
-820
6237
Pozostałe przychody operacyjne
7667
4961
6233
Pozostałe koszty operacyjne
4891
2092
7391
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
6418
2048
5079
Przychody finansowe
8
66
66
Koszty finansowe
353
1022
976
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6073
1092
4169
Podatek dochodowy
1329
353
1588
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4744
738
2581

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
52 190
58 787
59 525
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
52 190
58 787
59 525
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
58 787
59 525
62 106
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
58 787
59 525
0

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
45
-342
7833
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
45
-342
7833
Środki pieniężne na początek okresu
7620
7665
7324
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
7665
7324
15 157

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Mieczysław Andrzej Maksimczyk

Od 15 maja 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaPowiat Głogowski -5100.00