Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy / "KOLEJE MAŁOPOLSKIE"

"KOLEJE MAŁOPOLSKIE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"KOLEJE MAŁOPOLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 marca 2014


Kapitał zakładowy

66 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000500799


REGON

123034972


NIP

6772379445

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2021

Jednostki: tys. zł

Przychody

115 438


Kapitał własny

63 348


Zysk brutto

7260


Dług

0

Zysk operacyjny

7252


Aktywa

101 867


Zysk Netto

5820

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2021
Aktywa razem
69 014
74 744
101 867
Pasywa razem
69 014
74 744
101 867

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
76 141
78 396
115 438
Koszty działalności operacyjnej
78 243
86 150
114 038
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-2103
-7754
1400
Pozostałe przychody operacyjne
10 550
10 926
11 642
Pozostałe koszty operacyjne
7946
4068
5790
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
501
-896
7252
Przychody finansowe
95
42
14
Koszty finansowe
86
26
6
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
510
-880
7260
Podatek dochodowy
654
-134
1440
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-144
0
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2020
2021
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
57 372
56 070
57 124
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
56 213
56 070
57 124
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
56 070
57 124
63 348
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
56 070
0
62 497

Rachunek przepływów:

2019
2020
2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4032
4909
14 313
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4032
4909
14 313
Środki pieniężne na początek okresu
9100
13 132
18 041
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
13 132
18 041
32 354

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Tomasz Warchoł

Od 30 października 2020

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaWojewództwo Małopolskie -250.00
FirmaWojewództwo Małopolskie -250.00